Kurikulum

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot sks SKS MK dlm Kurikulum Bobot Tugas *** Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak Penyelenggara
Inti ** Institusional Deskripsi Silabus SAP
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
1 UNU1000 Pendidikan Agama 2 V V V V Sekolah Tinggi
UNU1100 Pendidikan Pancasila 2 V V V V Sekolah Tinggi
EKU1101 Matematika Ekonomi 3 V V V V V Sekolah Tinggi
EKU1133 Mikro Ekonomika Pengantar 3 V V V V V Program Studi
EKM1501 Bisnis Pengantar 3 V V V V V Program Studi
EKA1501 Aplikasi Komputer Pengantar & Praktek 3 V V V V V Sekolah Tinggi
EKA1101 Akuntansi Pengantar I 3 V V V V V Program Studi
Jumlah SKS semester 1 19
2 BDU1105 Bahasa Indonesia 2 V V V V V Sekolah Tinggi
EKA3603 Etika Bisnis 3 V V V V V Program Studi
SPD1303 Ilmu Politik & Sosiologi 2 V V V V Sekolah Tinggi
EKU1132 Makro Ekonomika Pengantar 3 V V V V V Program Studi
EKM1502 Manajemen Pengantar 3 V V V V V Program Studi
EKU1102 Algoritma  & Pemprograman Untuk Ekonomi 2 V V V V V Sekolah Tinggi
EKA1102 Akuntansi Pengantar II 3 V V V V V Program Studi
Jumlah SKS semester 2 18
3 UNU3000 Pendidikan Kewarganegaraan 2 V V V V Sekolah Tinggi
BDU1106 Bahasa Inggris Bisnis I 2 Sekolah Tinggi
EKU2104 Statistika I 3 V V V V V Sekolah Tinggi
EKM2202 Manajemen Keuangan I 3 V V V V V Program Studi
EKA2102 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 V V V V V Program Studi
EKA2201 Akuntansi Biaya 3 V V V V V Program Studi
EKA4402 Manajemen Basis Data Untuk Ekonomi (3sks) 3 Program Studi
Jumlah SKS semester 3 19
4 EKM1602 Bahasa Inggris Bisnis II 2 Sekolah Tinggi
EKU1103 Statistika II 3 V Sekolah Tinggi
EKA4404 Praktek Akuntansi Komputer (3sks) 3 V V V V Program Studi
EKA2401 Sistem Informasi Manajemen 3 V Program Studi
EKM3201 Manajemen Keuangan II 3 V Program Studi
EKA2102 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 V Program Studi
EKA2203 Akuntansi Manajemen 3 V Program Studi
Jumlah SKS semester 4 20
5 EKA3602 Metode Penelitian 3 Sekolah Tinggi
EKM3310 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3 V V V V Program Studi
EKM3502 Penganggaran Bisnis 3 Program Studi
EKA2501 Perpajakan I 3 Program Studi
EKA3101 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 Program Studi
EKA3301 Pengauditan I 3 Program Studi
MKP 1 3 Program Studi
Mata Kuliah Pilihan 
EKM2602 Hukum Bisnis 3 V V Program Studi
EKM2101 Kewirausahaan 3 Sekolah Tinggi
Jumlah SKS semester 5 21
6 EKA3501 Perpajakan II 3 Program Studi
EKA3102 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3 Program Studi
EKA3401 Sistem Informasi Akuntansi 3 Program Studi
EKA3502 Akuntansi Sektor Publik 3 Program Studi
EKA3302 Pengauditan II 3 Program Studi
MKP 2 3 Program Studi
Mata Kuliah Pilihan 
EKM3414 Komunikasi Bisnis 3 V V V V V Program Studi
EKM4501 Study Kelayakan Bisnis 3 Program Studi
Jumlah SKS semester 6 18
7 EKU2147 Perekonomian Indonesia 3 Sekolah Tinggi
EKA3201 Sistem Pengendalian Manajemen 3 Program Studi
EKA3103 Teori Akuntansi 3 Program Studi
EKA4301 Pengauditan Internal 3 Program Studi
EKA4101 Analisa Laporan Keuangan 3 Program Studi
MKP 3 3
Mata Kuliah Pilihan 
EKA3402 Sistem Informasi Akuntansi Lanjut Program Studi
EKA4501 Auditing Lanjut Program Studi
Jumlah SKS semester VII 18
8 EKA4602 Skripsi 6 Program Studi
EKA4401 Pengauditan PDE 3 Program Studi
MKP 4 3
Mata Kuliah Pilihan 
EKM3202 Manajemen Keuangan Internasional Program Studi
EKA4102 Akuntansi Internasional Program Studi
Jumlah SKS semester VIII 12
Total SKS sampai dengan lulus 145 Terdiri dari 133 sks mata kuliah wajib dan 12 sks mata kuliah pilihan